รวมไว้เลย โหลดฟรี ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

0
363

รวมไว้เลย โหลดฟรี ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

หากท่านเตรียมจะ ข้อสอบเพื่อจะสอบ และกำลังมองหาข้อสอบ เรามีให้รวมไว้ให้แล้ว


ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป. 2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here